Arbetsrätt

Vi ger rådgivning åt arbetsgivare, arbetstagare och personer med ledande ställningar inom alla områden av individuell och kollektiv arbetsrätt. Vi företräder våra klienter i utomprocessuella förhandlingar och även i samtliga domstolsprocesser inför arbetsdomstolar, federala arbetsdomstolar och den statliga arbetsdomstolen.

Mycket få rättsområden är föremål för så stora förändringar som är fallet med arbetsrätt. Särskilt detta rättsområde påverkas i allt högre grad och alltmer djupgående av den för lekmannen delvis svårbegripliga europeiska jurisdiktionen. Om man här inte är medveten om de aktuella reglerna, riskerar detta att orsaka onödiga kostnader för arbetsgivaren. Genom juridisk rådgivning på förhand kan ofta kostsamma misstag undvikas, eller åtminstone reduceras. Konsultation med och företrädande av en advokat som har lång yrkeserfarenhet inom detta område, och som är högt specialiserad på det, är därför absolut nödvändigt.

Vi erbjuder hjälp i alla individ- och kollektivrättsliga frågor, i synnerhet vid:

 • Utformning och tillämpning av arbets- och tjänsteavtal såväl som samtliga tilläggsöverenskommelser (tjänstebilar, provision, bonus, semester- och julpengar, konkurrensförbud, återbetalning av kostnader för vidareutbildning osv.)
 • Avslutande av arbets- och tjänsteförhållanden (uppsägning, avtal om upphörande, likvidationsavtal, implementering av officiella förfaranden för medarbetare med skydd mot oskälig uppsägning, utveckling av process- och förfarandestrategier, skadeståndsförhandlingar)
 • Alla ytterligare frågeställningar inom den individuella arbetslagstiftningen, till exempel
  • Vid omplaceringar av arbetskraft
  • Vid utfärdande av varnings- eller uppmaningsskrivelser
  • Inom deltidsrätt och lagstiftning för åsättande av tidsfrist
  • Inom lagstiftning för fortsatt avlöning
  • Inom semesterlagstiftning
  • Utformning av ersättningsmodeller (variabla ersättningsformer)
  • Utformning av målavtal
  • Utformning av arbetstidsmodeller
 • Alla områden inom kollektiv arbetsrätt, till exempel
  • Företagsändringar (planering av företagsändringar, förhandlingar om avslut av en intressesammanjämkning och socialplan),
  • Utformning av affärsöverenskommelser
  • Företrädande i skiljenämndsförfaranden
  • Företrädande i beslutsförfaranden
  • Företagsnämnders medbestämmanderätt, i synnerhet i socialt, personellt och ekonomiskt avseende (§§ 87 ff., 99 ff., 111 ff. BetrVG)
  • Inhämtande av företagsnämndens åsikt före avskedande

Tjänsteavtalsrätt, lagstiftning för fristående näringsidkare

Många ”fristående näringsidkare” visar sig i praktiken efter en juridisk granskning genom det tyska pensionsförsäkringsbolaget i själva verket vara arbetstagare, vilket leder till mycket dyra socialförsäkringsrättsliga följder för uppdragsgivaren. För att undvika ekonomiska nackdelar gäller det här att vara uppmärksam på att få en lämplig utformning på avtalet och på hur det omsätts i praktiken.

Vi ger dig särskilt hjälp med:

 • Utformning av avtal mellan fristående näringsidkare och personer med ledande ställningar
 • Överenskommelse om upphörande av avtal med dessa medarbetare
 • Bonusutbetalningar, premier och tillägg, produktionsbonus
 • Problem vid en företagsrevision (dold arbetskraft, faror vid anställningar av ringa omfattning osv.)
 • Processer med det tyska pensionssystemet för klarläggande av status, inklusive tillhörande domstolsprocesser

Socialrätt

Arbets- och socialrätt är särskilt vid avslutningslösningar nära integrerade med varandra. Kännedom om i synnerhet SGB III (tysk lag om anställningsfrämjande åtgärder i den tyska sociallagboken) såväl som SGB VI (tysk pensionslag i den tyska sociallagboken) är här ett absolut villkor för att kunna uppnå en rättssäker avslutning på ett anställningsförhållande för såväl arbetsgivaren som för arbetstagaren, samt för att kunna undvika att det uppstår problem vid planerade utbetalningar av arbetslöshetsersättning eller pension. I den tyska sociallagbokens kapitel IX (gravt handikappades rättigheter) finns många hotande ansvarsfallgropar för arbetsgivaren (arbetsplatsutformning, annonsutformningar i samband med att man söker personal osv.). Lika viktigt är att många arbetsgivare inte känner till alla de statliga finansieringsmöjligheter som finns för att säkerställa sysselsättningen för gravt handikappade.

Vi kan särskilt hjälpa dig med:

 • Utomrättsligt och rättsligt företrädande vid tvister om arbetslöshetsersättning i samband med avslutande av arbetsförhållanden
 • Hjälp med pensionsfrågor
 • Gravt handikappades rättigheter (i den tyska sociallagbokens kapitel IX)
 • Utverkande av statliga anslag till gravt handikappade