Bolagsrätt

Vi ger rådgivning åt företag, familjeföretag och fristående yrkesutövare i alla bolagsrättsliga frågor, från bildandet av företaget till reglering av successionen. Vi hjälper till vid omstruktureringar, bildande av dotterbolag och upprättande av samriskföretag. Vi ger rådgivning och företräder våra klienter vid bolagstvister. För verkställande direktörer, bolagsstyrelser och rådgivande nämnder är vi rådgivare i frågor som rör den dagliga verksamheten såväl som i sammanhang som inbegriper ansvarsrisker.

Vi ger i synnerhet hjälp vid:

 • Val av en passande rättsform
 • Utformning av bolagsavtal såväl som medföljande bolagsöverenskommelser
 • Bildande av bolag
 • Omstruktureringar, kapitalhöjningar, byte av juridisk form
 • Upprättande och avslutande av samriskföretag
 • Utformning, förberedande och ledsagande av företagssuccession
 • Förberedande av och ledsagande på bolagsstämmor
 • Bolagsrättsliga tvister, i synnerhet tvister mellan bolagsmän
 • Processföring och alternativt biläggande av tvist
 • Ansvarsrisker för verkställande direktörer, bolagsstyrelser och rådgivande nämnder
 • Ansvarsundvikande genom regelefterlevnad för företag